فرم صدور كارت عضويت

       فرم گردش كار پرونده صدور كارت عضويت

     فرم برگ اظهارنامه

     فرم برگ درخواست عضويت

     فرمهاي مربوط به عضويت اتاق تعاون استان آذربايجانشرقي

  فرم صدور كارت بازرگاني

     فرم گردش كار پرونده صدور كارت بازرگاني

     فرم شماره يك ( مشخصات بازرگاني )

     فرم شماره دو (تعهد نامه محضري )

     فرم شماره سه ( تائيديه بانك )

     فرم شماره چهار ( مشخصات فردي )

     فرم شماره پنج ( اشخاص حقوقي )

تذكر : براي مشاهده فرمهاي بالا بهتر است نرم افزار Adobe Acrobat نصب شود .   

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                   Copyright© 2010 G.Yaghchiyan - Tabriz/IRAN. All Rights Reserved