فراخوان برگزاري نمايشگاه توانمنديهاي بخش تعاون ايران - تبريز از تاريخ 25 الي 29 آذر ماه 1395  (مراجعه به بخش نمايشگاهها )