1 of  6  

برگزاری دوره آموزشی آگاهی از قوانین مالیات در آذربایجان شرقی

اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی به منظور آگاهی تعاونگران از قوانین مالیات ها، دوره آموزشی معاملات فصلی برگزار کرد...

 

                                                            ادامه...