شورای حل اختلاف

 

 

بر اساس ماده 66 اساسنامه اتحادیه و شرکتهای تعاونی و بر اساس بند 3 ماده 57 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران حل اختلاف و داوری در محدوده امورمربوط به تعاونیها بصورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و اتحادیه ها و بین تعاونی ها و اتحادیه ها و جزو وظایف اصلی اتاق های تعاون تعیین گردیده است.

 

همچنین در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاونیهایی که موضوع فعالیت آنها مشابه نباشد،اتاق تعاون مرجع داوری (بصورت کدخدامنشی) خواهد بود.

 

دفتر حسابرسی و رسیدگی به شکایات اتاق تعاون استان آذربایجانشرقی آماده دریافت هرگونه شکایات در محدوده تعیین شده قانون بخش تعاونی می باشد.