سال 1395

اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل

     الکساندر دوما:

              چکیده های دانش آدمی دو کلمه است : صبر وامیدواری  

 

 

 

      نکته های ناب :

 

       سه چیز در زندگی هیچگاه باز نمی گردند :    زمان ، کلمات و  موقعیت ها .

         

       Three things in life never are not open :  Time , words  and  Situations .

 

 

 

 

 

       کن بلانچارد: نویسنده کتاب سه کلید توان افزایی

 

      توان افزایی به مدیران امکان می دهد تا از دانایی ، مهارت، تجربه و انگیزه همه افراد سازمان بهره برداری کنند.

 

 

 

 

        بزرگترین کاری که هر کس در این دنیا می تواند انجام دهد ، این است که  از آنچه در اختیار او قرار گرفته ، بهترین و

        بیشترین بهره برداری را بکند   واین یعنی  :           موفقیت