قرص مديريت

 

قرص مديريت ,قرصی است که با مصرف آن توانائی شما در رهبری و مديريت را افزايش می دهد.

وقتی اين قرص را مصرف می کنيد تمرکزتان بر روی کار بيشتر شده و فعال تر می شويد. توانائی تان در هدايت ديگران و حصول نتيجه افزايش می يابد و در نهايت, اين قرص تأثير فوری داشته و به شما به معنای واقعی توان مديريت می دهد

 

معايب قرص

 

رهبر با کفايت: مشکل قرص مديريت ,محتويات آن است که با مصرف آن شخص فقط نگران دستيابی به نتيجه است اما رهبران با کفايت واقعی علاوه  بر نتيجه خواستار جذب اعتماد  و احترام افراد گروه خود نيز هستند.آنها می خواهند به ديگران قدرت بدهند و نشان دهند که چقدر برای کارشان ارزش قائلند.

 

ديدگاه رهبر با کفايت به صورت پيام قرصی شکل

 

رهبری مردم با تلاش برای تحت کنترل و فرمان درآوردن آنها مغايرت دارد.

رهبری فقط پيشرفت کارها در حضور شما نيست بلکه پيشرفت کارها در عدم حضورتان است.

تحسينی که شما بخاطر توجه به مشتريان تان و ايجاد يک محيط پرانگيزه برای آنان از سوی ايشان دريافت می کنيد همان سود شماست.

معجون رهبری

 تماميت

تشريك مساعي

تصديق و تقدير

تماميت پايه و اساس اعتماد و احترام است. 

عبارتست از خلق يک سری ارزشهای اجرائی و سپس پایبند ماندن به آنها.

رهبری با تماميت يعنی همان کسی باشيد که انتظار داريد ديگران باشند.

اعتماد وقتی به وجود می آيد که ارزش ها و رفتار ها باهم مطابقت کند.

وقتی گفتار و کردار شما يکی باشد,تمايل مردم به اعتماد و احترام گذاردن به شما بيشتر خواهد شد.

تشريک مساعی توان بالقوه گروه را به بهره وری می رساند. 

کليد رهبری موفق و مؤثر ارتباطی است که با اعضای گروه خود برقرار می کنید.

سهيم شدن هدف اصلی شرکت با اعضاء، همه در يک مسير قرار می دهد.

صعود به قله وقتی دسته جمعی باشد آسان تراست.

تقدير به مردم اجازه می دهد دريابند کارشان اهميت دارد.

تقدير، آسان ترين راه برای فهماندن اين مطلب به مردم است که قدر زحماتشان را می دانی.

همه ما توانائی درک خوبی های دیگران را داريم.

اگر قدری برای تنفس درنگ کنی ,می توانی مسافت بيشتری را بپيمائی

به کمال رساندن معجون محرمانه رهبری

وقتی شما به جای مردم فکر نکنيد خودشان اين کار را خواهند کرد.

رهبری به معنای هدايت مردم به سوی مکانی است که انتظار می رود عازمش باشند.

 والاترين دستاورد يک رهبر اين است که احترام و اعتماد افراد  گروهش را کسب نمايد.