وظايف و اختيارات اتاق تعاون

 

وظايف و اختيارات اتاق تعاون

 

1- ايفاي وظايف و اختيارات اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با بخش تعاوني كه عبارتست از:

الف- ايجاد هماهنگي و همكاري بين بازرگانان و صاحبان صنايع و معادن و كشاورزي بخش تعاوني در اجراي قوانين مربوطه و مقررات جاري.

ب- ارائه نظر مشورتي در خصوص لوايح و طرح هاي مربوط به اتاق.

ج- همكاري با وزارت تعاون و ساير دستگاه هاي اجرائي و مراجع ذي ربط به منظور اجراي قوانين و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق ساير كشور ها و تشكيل اتاق هاي مشترك و كميته هاي مشترك با آن ها براساس سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران.

ه- تشكيل و شركت در سمينار ها و كنفرانس هاي مربوط به اتاق در چهارچوب سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران.

و- كوشش در راه شناسائي بازار كالا هاي صادراتي ايران در خارج از كشور و تشويق و كمك به مؤسسات مربوطه جهت شركت در نمايشگاه هاي بازرگاني داخلي و خارجي.

ز- تشويق و ترغيب سرمايه گذاري داخلي در امور توليدي بالاخص توليد كالا هاي صادراتي كه داراي مزيت نسبي باشند.

ح- تلاش در جهت بررسي و حل و فصل مسائل بازرگاني داخلي و خارجي اعضا از طريق تشكيل مركز داوري اتاق با رعايت قوانين و مقررات مربوطه.

ط- ايجاد و اداره مركز آمار و اطلاعات اقتصادي به منظور انجام وظايف و فعاليت هاي اتاق.

ى- صدور كارت عضويت طبق آيين نامه اتاق.

2- ايجاد هماهنگي و ارتباط و همكاري بين اتاق هاي تعاون ديگر و ايفاي وظايف و اختيارات آن ها در زمان عدم تشكيل و يا عدم فعاليت آن ها و يا تفويض اختيارات خود در هر مورد به آن ها.

تبصره- اتاق مي تواند ايفاي برخي از وظايف اختيارات اتاق هاي تعاون ديگر را كه آن اتاق براي مدت معين بر عهده اش مي گذارد بپذيرد و یا ايفاي برخي از وظايف و اختيارات خود را براي مدت معين با مورد معين به آن ها تفويض نمايد.

3- ايجاد هماهنگي و همكاري و كمك جهت گسترش سرمايه گذاري هاي مشترك و معاملات تعاوني ها.

4- حل اختلاف و داوري در محدوده امور مربوط به تعاوني ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و تعاوني ها.

5- ارائه خدمات مشاوره، كارشناسي، انتشارات و ساير خدمات مورد نياز تعاوني هاي عضو.

6- برگزاری دوره هاي آموزشي و تخصصي مورد نياز تعاوني ها، و يا همكاري و مشاركت با وزارت تعاون و دستگاه هاي ذي ربط در اين جهت و ايجاد مراكز و مؤسسات آموزشي.

7- برقراري ارتباط و همكاري با صندوق تعاون جهت هماهنگي تعاوني ها با صندوق تعاون خصوصاً جهت اخذ 4% حق تعاون و آموزش و دريافت و پرداخت وام و تسهيلات.

 

جايگاه اتاق تعاون در مجامع و شورا هاي عالي اقتصادي

 • شوراي پول و اعتبار

 • شوراي پول و اعتبار

 • شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي كشور

 • شوراي عالي بورس و اوراق بهادار

 • ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي

 • ستاد هماهنگي روابط اقتصاد خارجي

 • كميسيون عالي همكاري هاي اقتصادي ايران و عراق

 • شوراي سياست گذاري سازمان توسعه تجارت ايران مجمع شركت سهامي نمايشگاه هاي بين المللي ايران

 • هیئت رسيدگي به شكايات واصله

 • كميته انتخاب صادر كنندگان نمونه

 • كميته صدور مجوز و ارزيابي نمايشگاه ها 

 • كميته تعيين ميزان ارزش افزوده كالا ها و خدمات صادراتي

 • هيأت هاي حل اختلافات مالياتي تعاوني ها

 • كميسيون هاي ماده 5 عضو انجمن نظارت بر انتخاب تعاوني ها و كميسيون بررسي صلاحيت كانديدا هاي هيأت مديره و هيأت

 • بازرسي شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني

 • هيأت داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه توسعه كشور

اتاق تعاون در حوزه روابط بين الملل

 

نظر به اهميت تعامل با اقتصاد جهاني و تسهيل مسير توسعه صادرات كالا ها و خدمات بخش تعاوني به بازار هاي هدف و گسترش ارتباط با شبكه تعاوني هاي كشور هاي مختلف اتاق تعاون مركزي از طريق ساز و كار هايي متناسب با اهداف مذكور برنامه هاي خود را به شرح ذيل اعلام مي نمايد:

 • عضويت فعال در اتحاديه بين المللي تعاون ICA

 • فعاليت هايي با هدف كمك به توسعه صادرات غير نفتي

 • برگزاري نمايشگاه هاي داخلي و خارجي

 • اهداف توسعه هزاره MDG

اتاق تعاون و كميته هاي تخصصي

 

 اتاق تعاون براي آنكه زمينه ارتباط ميان تجار، بازرگانان و بخش توليد و خدمات را با ديگر بخش هاي تقويت كند، كميته هاي اقتصادي، بازرگاني و فرهنگي در داخل كشور را تشكيل داده است، و در زير مجموعه هر كدام از اين بخش ها چندين كميته تخصصي را داير و براي انسجام و سازماندهي هر كدام تلاش هاي قابل توجهي را پيگيري مي كنند.

 • كميته تخصصي تعاوني هاي توليدي، صنعتي و معدني

 • كميته تخصصي بخش حمل و نقل

 • كميته تخصصي بخش مسكن و خدمات فني و مهندسي

 • كميته تخصصي بخش فرش و صنايع دستي

 • كميته تخصصي بخش مصرف و اعتبار و خدمات

 • كميته تخصصي بخش كشاورزي و صنايع غذايي و تبديلي، صيد، صيادي و آبزيان

 • كميته تخصصي بخش توسعه صادرات غير نفتي

اهداف توسعه هزاره MDG

 

اهداف توسعه هزاره يعني يك سلسله از اهداف زمان بندي شده و قابل اندازه گيري شامل مبارزه با فقر و گرسنگي، بيماري ها، بي سوادي، تخريب محيط زيست جانداران و نابرابري جنسيتي و نيز ايجاد مشاركتي جهاني براي تعالي همه جانبه انسان ها و محيطي كه در آن زندگي مي كنند.

 

 گزارش برگزاري ده كارگاه توجيهي MDG در مراكز استان ها

 

مراحل برگزاري كارگاه هاي توجيهي و نتايج حاصله:

 • برنامه ريزي و هماهنگي

 • انتخاب مدرسين

 • مواد آموزشي

 • برگزاري كار گروهي

 • شناسائي راهکارهای ايجاد اشتغال

 • بررسي راهكارهاي مبارزه با فقر و گرسنگي