اطلاعیه ۳

جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ====  اطلاعیه ==== وبینار آموزشی آشنایی با الگوهای تجارت با کشورهای قطر و افغانستان وبینار آموزشی آشنایی با الگوهای تجارت با کشورهای قطر و افغانستان در راستای توانمند سازی تعاونگران در سال جهش تولید ”  وبینار آموزشی آشنایی با الگوهای تجارت با کشورهای قطر و افغانستان توسط مرکز آموزش بازرگانی برگزار…