قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران

فصل اول – اهداف و ضوابط کلی بخش تعاونی ماده ۱- اهداف بخش تعاونی عبارتست از: ۱-  ایجاد و تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل. ۲-  قرار دادن وسایل کار در اختیار کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند. ۳-  پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت…