تمدید و صدور کارت بازرگانی

 جمعه ۱۱ آذر ۱۴۰۱ ==== کارت بازرگانی هوشمند ==== شرایط صدور، تمدید و تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران شرایط و مدارک عضویت کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این…