جمعه ۲۴ فروردین ۱۴۰۳

==== اتحادیه ها ====

لیست اتحادیه های استان آذربایجان شرقی

۱- اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارکنان دولت استان آ.ش

۲- اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن فرهنگیان استان آ.ش

۳- اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن کارگران استان آ.ش

۴- اتحادیه شرکت های تعاونی اعتبار استان آ.ش

۵- اتحادیه شرکت های تعاونی تولیدی صنعتی استان آ.ش

۶- اتحادیه شرکت‌های تعاونی حمل و نقل درون و برون شهری مسافربری استان آ.ش

۷- اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف فرهنگیان استان آ.ش

۸- اتحادیه خدمات بهداشتی – درمانی – دارویی – تجهیزات پزشکی استان آ.ش

۹- اتحادیه شرکت های تعاونی تامین و توزیع دامداران تبریز

۱۰- اتحادیه شرکت های تعاونی تاکسیرانی استان آ.ش

۱۱- اتحادیه فنی مهندسی و مشاوره ای استان آ.ش

۱۲- اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی شبستر

۱۳- اتحادیه شرکت های تعاونی تولید کنندگان فرش دستباف استان آ.ش

۱۴- اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف کارکنان دولت استان آ.ش

۱۵- اتحادیه شرکت های تعاونی مصرف محلات استان آ.ش

۱۶- اتحادیه شرکت های تعاونی  حمل و نقل استان آ.ش

۱۷- اتحادیه شرکت های تعاونی مدارس غیر انتفاعی استان آ.ش

۱۸- اتحادیه شرکت های تعاونی سرامیک شهرستان مرند

۱۹- اتحادیه باغداران استان آ.ش

۲۰- اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن مرند

۲۱- اتحادیه شرکت های تعاونی مسکن میانه

۲۲- اتحادیه شرکت های تعاونی معدنی استان آ.ش

۲۳- اتحادیه شرکت های تعاونی باغداران مراغه و حومه

۲۴- اتحادیه شرکت های تعاونی توسعه روستایی ملکان

۲۵- اتحادیه شرکتهای تعاونی مرغداری استان

۲۶- اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان

۲۷- اتحادیه تعاونیهای متخصصین حسابداری