یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۳

==== کارت بازرگانی هوشمند ====

شرایط صدور، تمدید و تجدید عضویت در اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

مصوب ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ شورای عالی نظارت بر اتاق ایران

شرایط و مدارک عضویت

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته به این نوع فعالیت ها اشتغال دارند، می توانند با تکمیل برگ عضویت و رعایت شرایط و ارائه مدارک به عضویت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند.

الف- اشخاص حقیقی

۱- داشتن حداقل بیست سال شمسی.

۲- تصویر شناسنامه و کارت ملی.

۳- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم. 

تبصره: دارندگان کارت عضویت در هنگام تمدید، از مفاد بند ۳ مستثنی می باشند.

۴- دارا بودن پروانه فعالیت اقتصادی اعم از تولیدی، توزیعی، کشاورزی، خدماتی و خدمات وابسته این فعالیت ها و سایر فعالیت هایی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رشته های اشتغال معرفی شده اند. همچنین، ارائه معرفی نامه از پارک های علم و فن آوری و مراکز رشد و یا گواهی ثبت در دفتر تجاری از حوزه مربوط، ملاک عمل خواهد بود.

۵- امضاء تعهدنامه

۶- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.

ب- اشخاص حقوقی

۱- تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل. 

۲- مدیرعامل شخص حقوقی، باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱، ۳ و ۴ ذیل بند الف باشد و تعهدنامه را به نمایندگی از سوی شخص حقوقی امضا نماید.

۳- تصویر اساسنامه و آگهی رسمی تأسیس و آگهی رسمی آخرین تغییرات اساسنامه و مدیران و ارائه آگهی تغییرات بعدی آن به اتاق ذیربط.

۴- پرداخت حق ورودی و حق عضویت سالانه.

تبصره ۱: کارت عضویت اشخاص حقوقی، به نام شخص حقوقی صادر می شود و نام مدیرعامل به عنوان نماینده آن بر روی کارت عضویت درج و عکس وی الصاق خواهد شد.

تبصره ۲: مدارک لازم جهت عضویت اتباع خارجی:

الف- اتباع حقیقی خارجی: گذرنامه و تصویر پروانه اقامت

ب- اتباع حقوقی خارجی: گذرنامه و مجوز ثبت شعبه، نمایندگی یا شرکت

تبصره ۳: در مورد کلیه اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، حق ورودی صرفاً در اولین سال عضویت دریافت می شود و دارنده کارت عضویت در سال های بعد، جهت تمدید کارت، فقط حق عضویت را پرداخت خواهد نمود. میزان حق ورودی و حق عضویت، هر سال با پیشنهاد هیأت رئیسه اتاق ایران به تصویب هیأت نمایندگان اتاق ایران می رسد و جهت اجرا، ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۴: شاغلین تمام وقت، مستخدمین وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و نیروهای مسلح و قوای سه گانه نمی توانند به عضویت اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی درآیند. چنانچه پس از صدور کارت عضویت، رابطه استخدامی مذکور کشف یا ایجاد شود، کارت عضویت صادر شده، لغو می گردد.

تبصره ۵: نمایندگان منصوب دولت در هیأت نمایندگان اتاق های تهران و ایران، از موضوع تبصره ۴، مستثنی خواهند بود.