سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

==== وظایف و اختیارات اتاق ====

وظایف و اختیارات اتاق تعاون استان آذربایجان شرقی

۱- ایفای وظایف و اختیارات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با بخش تعاونی که عبارتست از:

الف- ایجاد هماهنگی و همکاری بین بازرگانان و صاحبان صنایع و معادن و کشاورزی بخش تعاونی در اجرای قوانین مربوطه و مقررات جاری.

ب- ارائه نظر مشورتی در خصوص لوایح و طرح های مربوط به اتاق.

ج- همکاری با وزارت تعاون و سایر دستگاه های اجرائی و مراجع ذی ربط به منظور اجرای قوانین و مقررات مربوط به اتاق.

د- ارتباط با اتاق سایر کشور ها و تشکیل اتاق های مشترک و کمیته های مشترک با آن ها براساس سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران.

ه- تشکیل و شرکت در سمینار ها و کنفرانس های مربوط به اتاق در چهارچوب سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران.

و- کوشش در راه شناسائی بازار کالا های صادراتی ایران در خارج از کشور و تشویق و کمک به مؤسسات مربوطه جهت شرکت در نمایشگاه های بازرگانی داخلی و خارجی.

ز- تشویق و ترغیب سرمایه گذاری داخلی در امور تولیدی بالاخص تولید کالا های صادراتی که دارای مزیت نسبی باشند.

ح- تلاش در جهت بررسی و حل و فصل مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق با رعایت قوانین و مقررات مربوطه.

ط- ایجاد و اداره مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی به منظور انجام وظایف و فعالیت های اتاق.

ى- صدور کارت عضویت طبق آیین نامه اتاق.

۲- ایجاد هماهنگی و ارتباط و همکاری بین اتاق های تعاون دیگر و ایفای وظایف و اختیارات آن ها در زمان عدم تشکیل و یا عدم فعالیت آن ها و یا تفویض اختیارات خود در هر مورد به آن ها.

تبصره- اتاق می تواند ایفای برخی از وظایف اختیارات اتاق های تعاون دیگر را که آن اتاق برای مدت معین بر عهده اش می گذارد بپذیرد و یا ایفای برخی از وظایف و اختیارات خود را برای مدت معین با مورد معین به آن ها تفویض نماید.

۳- ایجاد هماهنگی و همکاری و کمک جهت گسترش سرمایه گذاری های مشترک و معاملات تعاونی ها.

۴- حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونی ها به صورت کدخدامنشی و صلح مابین اعضا و تعاونی ها.

۵- ارائه خدمات مشاوره، کارشناسی، انتشارات و سایر خدمات مورد نیاز تعاونی های عضو.

۶- برگزاری دوره های آموزشی و تخصصی مورد نیاز تعاونی ها، و یا همکاری و مشارکت با وزارت تعاون و دستگاه های ذی ربط در این جهت و ایجاد مراکز و مؤسسات آموزشی.

۷- برقراری ارتباط و همکاری با صندوق تعاون جهت هماهنگی تعاونی ها با صندوق تعاون خصوصاً جهت اخذ ۴% حق تعاون و آموزش و دریافت و پرداخت وام و تسهیلات.

جایگاه اتاق تعاون در مجامع و شورا های عالی اقتصادی

 • شورای پول و اعتبار
 • شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی کشور
 • شورای عالی بورس و اوراق بهادار
 • ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی
 • ستاد هماهنگی روابط اقتصاد خارجی
 • کمیسیون عالی همکاری های اقتصادی ایران و عراق
 • شورای سیاست گذاری سازمان توسعه تجارت ایران مجمع شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران
 • هیئت رسیدگی به شکایات واصله
 • کمیته انتخاب صادر کنندگان نمونه
 • کمیته صدور مجوز و ارزیابی نمایشگاه ها 
 • کمیته تعیین میزان ارزش افزوده کالا ها و خدمات صادراتی
 • هیأت های حل اختلافات مالیاتی تعاونی ها
 • کمیسیون های ماده ۵ عضو انجمن نظارت بر انتخاب تعاونی ها و کمیسیون بررسی صلاحیت کاندیدا های هیأت مدیره و هیأت
 • بازرسی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی
 • هیأت داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه توسعه کشور

اتاق تعاون در حوزه روابط بین الملل

نظر به اهمیت تعامل با اقتصاد جهانی و تسهیل مسیر توسعه صادرات کالا ها و خدمات بخش تعاونی به بازار های هدف و گسترش ارتباط با شبکه تعاونی های کشور های مختلف اتاق تعاون مرکزی از طریق ساز و کار هایی متناسب با اهداف مذکور برنامه های خود را به شرح ذیل اعلام می نماید:

 • عضویت فعال در اتحادیه بین المللی تعاون ICA
 • فعالیت هایی با هدف کمک به توسعه صادرات غیر نفتی
 • برگزاری نمایشگاه های داخلی و خارجی
 • اهداف توسعه هزاره MDG

اتاق تعاون و کمیته های تخصصی

اتاق تعاون برای آنکه زمینه ارتباط میان تجار، بازرگانان و بخش تولید و خدمات را با دیگر بخش های تقویت کند، کمیته های اقتصادی، بازرگانی و فرهنگی در داخل کشور را تشکیل داده است، و در زیر مجموعه هر کدام از این بخش ها چندین کمیته تخصصی را دایر و برای انسجام و سازماندهی هر کدام تلاش های قابل توجهی را پیگیری می کنند.

 • کمیته تخصصی تعاونی های تولیدی، صنعتی و معدنی
 • کمیته تخصصی بخش حمل و نقل
 • کمیته تخصصی بخش مسکن و خدمات فنی و مهندسی
 • کمیته تخصصی بخش فرش و صنایع دستی
 • کمیته تخصصی بخش مصرف و اعتبار و خدمات
 • کمیته تخصصی بخش کشاورزی و صنایع غذایی و تبدیلی، صید، صیادی و آبزیان
 • کمیته تخصصی بخش توسعه صادرات غیر نفتی

اهداف توسعه هزاره MDG

اهداف توسعه هزاره یعنی یک سلسله از اهداف زمان بندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماری ها، بی سوادی، تخریب محیط زیست جانداران و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد مشارکتی جهانی برای تعالی همه جانبه انسان ها و محیطی که در آن زندگی می کنند.

 گزارش برگزاری ده کارگاه توجیهی MDG در مراکز استان ها

مراحل برگزاری کارگاه های توجیهی و نتایج حاصله:

 • برنامه ریزی و هماهنگی
 • انتخاب مدرسین
 • مواد آموزشی
 • برگزاری کار گروهی
 • شناسائی راهکارهای ایجاد اشتغال
 • بررسی راهکارهای مبارزه با فقر و گرسنگی